ثبت نام درسایت :

قوانین و راهنما

قوانین سایت

۱.کارجو بعد از مشغول شدن به کار باید در قسمت به کارگماری اعلام کند تا دیگر نیرویی جایگزین شما نشود.

۲.کارجوی محترم اول درسایت ثبت نام کنید،کارها را با دقت مطالعه کنید و اگر زمان و مکان و حقوق طبق شرایط شما بود بعد ازکار استفاده کنید.

۳.کارجوی محترم بعد از مشغول شدن شما به کار هیچ هزینه ای از شما دریافت نمیشود.

۴.کارجوی محترم با ثبت نام در سایت مرکز کاریزد شما میتوانید روزانه حداقل با ۲۰ فرصت شغلی جدید اشنا شوید.

۱.کارجو بعد از مشغول شدن به کار باید در قسمت به کارگماری اعلام کند تا دیگر نیرویی جایگزین شما نشود.

۲.کارجوی محترم اول کارها را با دقت مطالعه کنید و اگر زمان و مکان و حقوق طبق شرایط شما بود بعد ازکار استفاده کنید.

۳.کارجوی محترم بعد از مشغول شدن شما به کار هیچ هزینه ای از شما دریافت نمیشود.

۴.کارجوی محترم با ثبت نام در سایت مرکز کاریزد شما میتوانید روزانه حداقل با ۲۰ فرصت شغلی جدید اشنا شوید.

قوانین کارفرما


آمار سایت